Algemene voorwaarden en bepalingen van (Ver)bouwbedrijf Kempeneers B.V.

Artikel 1. Geldigheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als een geheel te worden beschouwd.

2.2 Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, duur van de opdracht, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Details behoeven niet te worden verstrekt.

2.3 Indien de aanbieding is gebaseerd op de aanvraag verstrekte gegevens en tekeningen mag de opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan.

2.4 Aanbiedingen, tekeningen zijn eigendom van de opdrachtnemer en mogen zonder zijn toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter zake worden verstrekt.

2.5 Indien na het uitbrengen van een aanbieding geen overeenkomst tot stand komt, zijn de voor het maken van de aanbieding gemaakte kosten aan opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 3. De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt pas tot stand na een uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. De uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2 Ingeval een overeenkomst met betrekking tot een bepaald uit te voeren werk met verschillende contractanten wordt gesloten, zijn hun verplichtingen hieruit jegens opdrachtnemer hoofdelijk. Degene die namens de contractant(en) met opdrachtnemer handelt staat er persoonlijk voor in dat hij, hem of hen rechtsgeldig kan verbinden.

Artikel 4. verplichtingen van opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd).

4.2 In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet inbegrepen ( tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd) 

a.grond,-hei,-hak,-breek,-funderingswerk, van welke aard dan ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering,
van gas of water of op het elektriciteitsnet. 

b.De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, evenals de hiertoe benodigde
hijs- of hefwerktuigen en takels.

c.Het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan de op het werk aanwezige zaken.

d.De extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal zoals in dit geval van gevaarlijke bouwstoffen
en/of chemisch afval.

4.3 Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de ARBO-wet. Geëiste voorzieningen voor het personeel van opdrachtnemer aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere goederen aanwezig zijn. (N.V.T. op particulier werk).

4.4 De benodigde elektriciteit, gas, en water is voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door andere uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig mogelijk worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen eventueel afkomstige materialen eigendom van opdrachtnemer worden.

4.7 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvan opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

Vervolg algemene voorwaarden en bepalingen van (Ver)bouwbedrijf Kempeneers B.V.

Artikel 5. De prijs

5.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met in- begrip van de loonsommen, berekent volgens de in dat bedrijf geldende normale arbeidstijden en exclusief omzetbelasting.

5.2 Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van twee maanden overschrijdt en de lonen, prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschiedden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

Artikel 6. Meer- en minderwerk, extra kosten 

6.1 het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is afgesproken.

6.2 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan als minderwerk.

6.3 Meerwerk zal door worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van het bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

6.4 Opdrachtnemer heeft het recht kosten, welke voor hem door de hierna te noemen oorzaken ontstaan, aan opdrachtgever in rekening te brengen in de volgende gevallen:

a.wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten zijn schuld worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschiedden;

b.wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst aan hem niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.

6.5 Artikel 7 A: 1646 van het burgerlijke wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 7. Levertijd

7.1 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in bezit van opdrachtnemer zijn en de (deel)- betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschiedden, is verricht.

7.2 De opgegeven levertijden gelden bij benadering.

7.3 De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor opdrachtnemer geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen en dat de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd.

7.4 Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade indien de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever opdrachtnemer een termijn moet gunnen van ten minste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.5 De door opdrachtnemer verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan tien procent (10% ) van de voor het desbetreffende werk overeengekomen prijs.

7.6 Betalingen van schadevergoedingen, ontstaan volgens het gestelde in dit artikel, zal plaats vinden binnen een maand nadat de desbetreffende rekening is ingediend, met dien verstande dat een door opdrachtnemer verschuldigde schadevergoeding zal worden verrekend met de termijn welke door opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a.niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke)
door welke oorzaak ook ontstaan;

b.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of
installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

c.voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk;

d.de door opdrachtgever te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang
van de door opdrachtgever geleden schade.

8.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van het gebruik van de door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen, of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk van alle kosten daaruit voortvloeiende.

Vervolg algemene voorwaarden en bepalingen (Ver)bouwbedrijf Kempeneers B.V.

Artikel 9. Risico-eigendomsvoorbehoud

9.1 Zodra materialen en gereedschappen – benodigd voor de uitvoering van het werk – ter plaatse van het werk zijn aangevoerd draagt opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die deze materialen en gereedschappen kunnen overkomen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van opdrachtgever aan te tonen dat een en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer.

9.2 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van opdrachtnemer geleverde, of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer ter zake van die tegenprestatie van de overeenkomst nog niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomst niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

9.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4 Opdrachtgever dient opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van dreigende of gelegde beslagen van derden op goederen, waarvan opdrachtnemer zich de eigendom heeft voorbehouden

9.5 Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken aan derden (stil) te verpanden zolang de koopprijs nog niet volledig is betaald.

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling moet geschieden netto uiterlijk 30 dagen na factuurdatum of dan, wanneer anders is aangegeven.

10.2 Opdrachtgever heeft nimmer het recht de betaling op te schorten.

10.3 Voor zover de wet niet anders bepaalt dienen alle betalingen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op het kantoor van opdrachtnemer of op een door hem te wijzen rekening.

10.4 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voor te gaan, een naar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

10.5 Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven, c.q. afzonderlijk overeengekomen, betalingstermijn zal opdrachtgever, boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van anderhalve procent (1,5%) per maand.

10.6 Alle kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever volgens deze voorwaarde aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag – gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van opdrachtgever met een minimum van honderd twintig euro ( € 120,00 ).

10.7 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of wanneer onder curatele stelling is aangevraagd of enig beslag op de zaken van opdrachtgever wordt belegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 11. Reclames

11.1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/ of  voltooiing van het werk. Opdrachtgever, die het geleverde niet binnen acht dagen na de levering of de uitvoering van het werk behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht met de levering of uitvoering van het werk akkoord te zijn gegaan.

11.2 Opdrachtnemer dient in staat gesteld te worden ingediende reclames te controleren.

11.3 Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat hij een gedeelte van het geleverde heeft be- of verwerkt dan wel heeft doen bewerken.

11.4 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van enige overeengekomen leverantie c.q. aanneming van werk is beperkt tot maximaal tien procent (10 %) van de aanneemsom.

11.5 Gebreken in een deel van de geleverde c.q. aan de uitvoering van een deel van het werk geven niet het recht tot afkeuring van gehele levering c.q. uitvoering.

11.6 Opdrachtnemer dient voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren c.q. geleverde goederen gratis te vervangen na terugzending van het geleverde in de originele toestand.

11.7 Wanneer opdrachtgever uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

11.8 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/ of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

11.9 Toegestane betalingstermijnen kunnen wij herroepen.

Vervolg algemene voorwaarden en bepalingen (Ver)bouwbedrijf Kempeneers B.V.

Artikel 12. Opschorting

12.1 Indien opdrachtgever met de vervulling van zijn betalingsverplichting(en) in verzuim is of indien hij in staat is van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen, kan opdrachtnemer zijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door mededeling annuleren, onverminderd het recht van opdrachtnemer op nakoming of schadevergoeding.

Artikel 13. Auteursrecht, Industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

13.1 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

13.2 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offerte. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

14.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

14.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import of handelsverboden.

14.4 Als opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 15. Draagwijdte leveringsvoorwaarden

15.1 Door het geven van een order of het accepteren van een aanbod erkent opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen, indien zij hem thans tevoren waren medegedeeld of op de orderbevestiging of factuur daarnaar werden verwezen.

15.2 Wanneer in een bevestiging van opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn geaccepteerd.

15.3 Bij samentreffen van door opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen het laatste prevaleren.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op al onze overeenkomsten en daaruit voortvloeiende (nadere) overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.